ภาพรวมของคาร์กิลล์

Cargill คือผู้จัดหาสินค้าและบริการด้านอาหาร การเกษตร การเงิน และอุตสาหกรรมให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราร่วมมือกับเกษตรกร ลูกค้า รัฐบาลและชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนด้วยข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่ยาวนานเกือบ 150 ปี เรามีพนักงาน 150,000 คนใน 70 ประเทศที่ทุ่มเททำหน้าที่ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลกด้วยความรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ

ลูกค้าที่เราให้บริการ

thr-at-a-glance-thumb
English | ภาษาในแหล่งข้อมูล
Grain silos

อาหาร

เราเป็นผู้ค้นคิด ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน และสินค้าอื่น ๆ ไปยังผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ นอกจากนี้เรายังมีการให้บริการการจัดการฟาร์มและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ผลิตพืชผลและปศุสัตว์ต่างๆ.

Pork meal in fry pan with sauce

อาหาร

เราร่วมกับผู้ผลิตอาหาร ร้านอาหาร และ ผู้ค้าปลีก ในการคิดค้นและทดลองเพื่อให้ได้อาหาร  เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนพัฒนาสารประกอบเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้บริโภค
 

Cargill employee in Mexico

การเงิน

เราให้คำปรึกษาและบริการในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารการเงินแก่ลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจทางการเกษตร อาหาร การเงินและพลังงานในตลาดโลก


 

Industrial

อุตสาหกรรม

เราให้บริการแก่อุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้ เกลือ แป้งและเหล็ก นอกจากนี้ เรายังพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 


 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ระหว่างรอบบั ญชี ปี 2015 CARGILL มี ยอดขายและรายได้อื่ นๆ รวม 120.4 ล้านเหรี ยญ รายได้ จากธุ รกิ จต่ อเนื่ องของบริ ษั ทอยู่ที่ 1,58 ล้านเหรียญ ข้อมูลเพิ่มเติมทางการเงิน  

ล้านเหรี ยญ20152014*เปอร์เซ็นต์
การเปลี่ ยนแปลง
ยอดขายและรายไดอื้น่
$120,393$134,872(11)
ยอดขายและรายไดอื้น่$1,583$1,822(13)
กระแสเงินสดจากการดำเนินการ$3,819$3,7671

* The May 31, 2014 consolidated financial statements were revised to reflect the correction of an immaterial error in charges related to a Venezuelan currency devaluation that occurred in Cargill’s fiscal 2014 fourth quarter.

AR thumb 80x90

Annual Report (EN)

CR report thumb 80x90

Corporate Responsibility Report (EN)

 

 

.