.

แป้งมันสำปะหลัง

แป้งสามารถผลิตมาจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น ข้าวโพด ข้าวโพดเหนียว  ข้าวโพดที่มีอะไมโลสสูง  ข้าวสาลี  มันสำปะหลังและมันฝรั่ง  และสามารถนำไปใช้เป็นสารประกอบอาหารและเพิ่มความข้นหนืดของอาหาร   แป้งจะไม่ละลายในน้ำเย็นและพองตัวในอุณหภูมิที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้    แป้งจึงมีคุณสมบัติที่ดีในการเพิ่มความข้นหนืด  การเกิดเจล การรักษาความชื้น และการป้องกันการเกิดกลิ่นในอาหาร

ในประเทศไทย

เราเริ่มต้นธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2006 โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม

เราผลิตแป้งมันสำปะหลังจากหัวมันสำปะหลังที่รับซื้อจากเกษตรกรในท้องถิ่น  หัวมันสำปะหลังให้รสชาติที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนประกอบของกลูเต็นซึ่งสามารถใช้ทดแทนแป้งข้าวโพดได้

ผลผลิตทั้งหมด เราส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมริกาเหนือ

ความมุ่งมั่นในความปลอดภัยของอาหาร

โรงงานผลิตของเราได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001.2008 มาตรฐาน GMP และ HACCP โดย HACCP ย่อมาจาก "จุดวิเคราะห์อันตรายและควบคุมวิกฤต" เป็นวิธีการที่เป็นระบบและใช้ป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร  การรับรอง HACCP ไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดไว้ตามกฎหมายในอุตสาหกรรมแป้งไทย แต่ความสมัครใจของโรงงานที่จะนำมาใช้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของเราในการจัดหาส่วนผสมอาหารที่มีความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา

การช่วยเหลือเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ

เราทำงานร่วมกับชุมชนเกษตรกรเพื่อช่วยปรับปรุงการเพาะปลูกมันสำปะหลังในท้องถิ่น   โครงการของเราถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของการเก็บเกี่ยว หัวมันสำปะหลัง  ซึ่งในที่สุดจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ที่สูงขึ้นให้แก่เกษตรกร   วิธีการของเราประกอบไปด้วยฟาร์มสาธิต การให้บริการความรู้ทางการเกษตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการพัฒนาพันธุ์ ให้แก่เกษตรกร
 กดที่นี่ เกี่ยวกับการทำงานของคาร์กิลล์ร่วมกับเกษตรกรมันสำปะหลังในประเทศไทย

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรามีตัวย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการจับก๊าซมีเทนจากของเสียที่ได้จากการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ก๊าซชีวภาพเป็นตัวหลักในการผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้ในโรงงานซึ่งสามารถใช้แทนที่กระแสไฟฟ้า ในขณะที่ก๊าซชีวภาพ ส่วนเกินสามารถนำไปใช้แทนน้ำมันเตาในเครื่องอบแป้งได้ ไม่เพียงแค่เครื่องย่อยสลายสามารถสร้างพลังงานไว้ใช้ในโรงงาน ยังสามารถลดก๊าซเรือนกระจกถึง 510,000    เมตริกตันในเวลา 10 ปี  สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับฟาร์มในท้องถิ่นและเป็นโรงงานที่ได้รับคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศด้วย

.
.