อาหารสุกร

การบริหารจัดการฟาร์มสุกรสมัยใหม่ แนะนำโปรแกรมการให้อาหารที่เฉพาะเจาะจงมีคุณค่าโภชนาการที่ เหมาะสมในแต่ละสภาพการจัดการฟาร์ม  ระยะการเลี้ยงของสุการและเป้าหมายการผลิตสุกรในแต่ละฟาร์ม

ความต้องการสารอาหารของสุกรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม ฤดูกาล อายุ สุขภาพสัตว์และระยะการเลี้ยง
อาหารเพียงโปรแกรมเดียวอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ทั้งหมด

ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรมการให้อาหารสุกรที่เหมาะสมที่สุดคือ โปรแกรมอาหารที่มีความแม่นยำถูกต้องและตรงตามความต้องการทางด้านโภชนาการในแต่ละขั้นตอนการเลี้ยง

การกำหนดโปรแกรมการให้อาหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของเราได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเลี้ยงสุกรในการพัฒนาโปรแกรมการให้อาหารสุกรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความคาดหวังในความสมบูรณ์ของสุกรและเป้าหมายทางธุรกิจของเกษตร
ในขณะเดียวกัน เราต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของทรัพยากรของแต่ละฟาร์มและสภาพการเลี้ยงสุกรของฟาร์มๆ นั้น
ข้อสำคัญของกระบวนการออกแบบโปรแกรมอาหารสุกร คือ เราต้องแน่ใจว่าคุณภาพอาหารสุกรต้องคงที่ และ ส่งต่อคุณค่าทางโภชนาการที่ตรงตามความต้องการของสุกร

ส่วนผสมวัตถุดิบ ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของสารอาหารที่มีความหลากหลายในอาหารสัตว์  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ฤดูการเลี้ยง  สถานที่ตั้ง การแปรรูป การบดขนาดอาหารให้เป็นขนาดเล็กมากในระดับไมครอนและปัจจัยอื่นๆ  อาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการให้สารอาหารที่แท้จริง    ดังนั้นเมื่อเราผลิต อาหารสัตว์ เราจึงได้มีการวัดปริมาณสารอาหารในส่วนผสมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารสัตว์ที่ได้จะให้ปริมาณสารอาหารตามที่สัตว์ต้องการ

ระบบการใช้เครื่องมือ-สนับสนุนกระบวนการผลิต

เรามีเครื่องมือที่เหมาะสมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใช้ในการส่งเสริมธุรกิจของผู้เลี้ยงสุกรทั่วโลก เช่น

  • ระบบ AutoCalc™ เป็นระบบเพื่อใช้ในการประเมินคุณค่าของวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้ตรงตามโภชนที่ใช้
  • The Grain Particle Scorer  เป็นระบบที่ใช้ควบคุมขนาดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบสูตรอาหารสัตว์
  • Optimum Value Suppler Database™ เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยจัดการประเมินความคุ้มค่าของวัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้า ที่มีมากกว่า 180  ชนิด จาก 1,100 แห่ง และจากการวิเคราะห์มากกว่า  50,000 ตัวอย่าง

เครื่องมือเหล่านี้ ผสมผสานความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อปัจจัยที่มีผลกระทบในการพัฒนาและการผลิตอาหารสุกร ทำให้เราสามารถช่วยให้เกษตรกรจัดหาสารอาหารที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาที่ถูกต้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรและผลการดำเนินงานของฟาร์ม

.