อาหารสัตว์เพื่ออาหารของมนุษย์

ที่ คาร์กิลล์ ความปลอดภัยของอาหารและอาหารสัตว์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด ด้วยโปรแกรมอาหารสัตว์เพื่ออาหาร ของเรา เราตั้งใจที่จะกำหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารสัตว์
ในประเทศไทย โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของเราได้ดำเนินการตามมาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพของอาหารสัตว์และความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่จัดหาให้แก่คาร์กิลล์ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องเหมาะสม

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมดของคาร์กิลล์ ในประเทศไทยได้รับมาตรฐาน ISO 2008ซึ่งได้รับการรับรอง HACCP  
HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Points และเป็นระบบเพื่อป้องกันอันตรายที่มีต่อความปลอดภัยของอาหารและอาหารสัตว์

การดำเนินงานโดยผ่านการรับรอง HACCPนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เรามีกระบวนการและระบบในการจัดหาอาหารสัตว์ที่ปลอดภัยแก่เกษตรกร ทั้งด้านการปศุสัตว์และประมงของไทย

.