.

โครงการช่วยเหลือชาวไร่มันสำปะหลังให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ไม่นานหลังจาก Cargill ซื้อโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2549  คาร์กิลล์ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนในด้านการปรับปรุงวิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มรายให้แก่เกษตรกร  นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังได้ยังเปิดตัวโครงการหลายโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการสาธิตการปลูกมันสำปะหลังอย่างถูกวิธี การให้บริการเทคนิควิชาการการเกษตร และการเพิ่มผลผลิต

วิธีที่ดีที่สุดในการแนะนำเกษตรกรเรื่องการเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง คือการสาธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการที่ดีที่สุดในการปลูกมันสำปะหลัง  เราสร้างฟาร์มสาธิตเก้าแห่ง   โดยฟาร์มเหล่านี้จะถูกใช้ในการสาธิตทั้งวิธีการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น และการเพิ่มปริมาณแป้ง  ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการใช้วิธีการเพาะปลูกที่ดีขึ้น และการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

คาร์กิลล์ได้จัดทีมงานนักวิชาการเกษตรเพื่อเดินทางไปยังไร่ของเกษตรกรอยู่เสมอ เพื่อให้คำปรึกษาในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์แก่เกษตรกรที่มีข้อสงสัยโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งการบริการนี้ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้ขายมันสำปะหลังให้แก่คาร์กิลล์ด้วย  ในตอนเย็นของแต่ละวัน นักวิชาการเกษตร จะเข้าไปในหนึ่งหมู่บ้านจากทั้งหมด 200 หมู่บ้านในพื้นที่รอบๆ โรงงาน เพื่อพบปะพูดคุยหรือให้การอบรมเรื่องการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง พร้อมกับแจกเอกสารให้อ่านเพิ่มความรู้

ด้วยวิธีการปรับปรุงพันธุ์ และการใช้เทคนิคการเพาะปลูกที่ดีขึ้น  ทำให้ชาวไร่มันสำประหลังในท้องที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์จนถึง 200 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นมาก

.
.