.

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ (เสมาคุณูปการ)  

    รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ (เสมาคุณูปการ)  เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี  การสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงฯ จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี 2555  คาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์  ได้รับการคัดเลือกจากบุคคล  องค์กร  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ให้เป็น 1 ใน 82 รายที่ได้รับรางวัล  โดย ศ.ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่บริษัท  ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์  เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดี  ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงฯ  ในวันที่ 1 เมษายน 2555
คาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร  ฐานการผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา  ได้มีความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะอุปถัมภ์การศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมการศึกษาในด้านต่าง ๆ เข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณบัตร เป็นรางวัลเกียรติยศที่คาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์ได้รับสำหรับผลงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาในท้องถิ่น  การสนับสนุนด้านวิชาการ  รวมทั้งการบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์ของบริษัท    บริษัทได้ร่วมประชุมกับโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของโรงเรียน  ช่วยวางแผนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  และกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน  ครู  ชุมชน  และบริษัท  พนักงานของบริษัทยังมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ  โดยพนักงานที่มีความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสอนเสริม  สำหรับองค์กรการศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากรในวิชาดังกล่าว  นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครที่อุทิศตนในโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมาด้วย

น.ส.ใจชนก  ปัญญาวงศ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานชุมชนสัมพันธ์  ทำหน้าที่อาสาสมัครสอนเสริมวิชาฟิสิกส์  ทุกวันเสาร์  เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  ที่โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”  ในจังหวัดสระบุรี  เนื่องจากขณะนั้นโรงเรียนขาดแคลนครูฟิสิกส์  “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สอนฟิสิกส์ให้กับนักเรียน 98 คน  จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6  ในนามของบริษัทโดยไม่ขอรับค่าตอบแทนใด ๆ จากทางโรงเรียน  และโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับผลงานที่บริษัทเราทำเพื่อสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่น”  เธอกล่าว    


   มุ่งเน้นให้พนักงานได้รับโอกาสทางการศึกษา  
    การสนับสนุนด้านการศึกษาของคาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์  ได้ขยายเข้าสู่โรงงานด้วยเช่นกัน   บริษัทได้จัดให้มี  "โรงเรียนในโรงงาน"  หรือ  “โครงการรากฐานชีวิต”  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำร่วมกันกับ กศน.อ.พระพุทธบาท  ช่วยให้พนักงานได้ศึกษาต่อจนจบระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลายในขณะที่ทำงานให้กับคาร์กิล  พนักงานยังจะต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมของชุมชนด้วยเช่นกัน
คาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์ ได้บริจาคเงินเพื่อการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีให้กับนักเรียนท้องถิ่น  บริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารเช้าและอาหารกลางวันของโรงเรียน  อีกทั้งหนังสือและครุภัณฑ์ที่จำเป็น เมื่อไม่นานมานี้  บริษัทได้อนุมัติทุนการศึกษาจำนวน 42 ทุนใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดสระบุรี  ในรูปแบบของทุนต่อเนื่องจนกระทั่งนักเรียนทุนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
"เราได้ให้การสนับสนุนการศึกษาในชุมชนของเราเป็นเวลาหลายปีและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ"  คุณชินะเทพ  แสงสุวรรณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์ กล่าว

.
.