image
.

พิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2555

บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ร่วมกับ  มูลนิธิเพื่อพัฒนาชุมชนและเกษตรกรรม  และโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"  มอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2555  สำหรับบุคคลทั่วไป 94 ทุน  เป็นเงิน 630,000 บาท  และบุตรพนักงาน 572 ทุน  เป็นเงิน 2,199,500 บาท  (ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงจบปริญญาตรี)   เมื่อวันจันทร์ที่ 23  กรกฎาคม  2555 ณ  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"  โดยนายประสิทธิ์  เมฆวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ร่วมกับ นายสุวิทย์  แจ่มจบ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี - สระบุรี,  นายฑิฆัมพร  ศริพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล”  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นรวมแล้วกว่า  160 คน   

.
.