.

ร่วมงานกับคาร์กิลล์ในประเทศไทย

โอกาสก้าวหน้าในการทำงานกับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคาร์กิลล์

หากท่านกำลังมองหา บริษัทที่มีนวัตกรรมทันสมัย มีความหลากหลายในองค์กร และผลตอบแทนที่คุ้มค่า  เราขอให้ท่านพิจารณาถึงโอกาสในการร่วมงานกับ คาร์กิลล์

ธุรกิจของคาร์กิลล์เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน พนักงานคาร์กิลล์ทั่วโลกที่ทำงานในสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานผลิต พวกเขา ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ทำงานเกี่ยวกับตัวเลข ทำสัญญาปิดการขาย ประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

คาร์กิลล์มีเป้าหมายที่จะสรรหาและร่วมงานกับพนักงานที่มีศักยภาพ เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอความคิดที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรมของเรา

สถานที่ทำงานที่ดี

ถ้าท่านต้องการเติมเต็มศักยภาพของท่านกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม  ค่านิยมที่หลากหลายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า และเสนอโอกาสเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานระดับโลก   คาร์กิลล์ ประเทศไทยน่าจะ เป็นสถานทำงานที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ท่านร่วมงานกับเรา  ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านกำลังร่วมงานกับองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะให้คุณค่าที่แตกต่างและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับความหลากหลาย

คาร์กิลล์ มุ่งมั่นที่จะ ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย การเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของทุกคน และการรักษาสภาพแวดล้อมที่ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี    ความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอันยาวนานของคาร์กิลล์ในการให้โอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียมแก่ผู้มีคุณสมบัติโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำเนิด อายุ ความพิการ สถานภาพสมรส สถานะทางพลเมือง สถานะทางทหาร  ทัศนคติทางเพศ หรือการมีส่วนร่วมกับสมาคมต่าง ๆ

ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

นโยบายของคาร์กิลล์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง    พนักงานคาร์กิลล์ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบสูงในทุกประเทศที่เราประกอบธุรกิจ   คาร์กิลล์ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม   พนักงานจะไม่ได้รับการร้องขอ คาดหวังหรือได้รับอนุญาตให้ย่อหย่อนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมเหล่านี้

 

.
.