.

สถานที่ทำงานที่ดีเยี่ยม

หากท่านต้องการนำศักยภาพของท่านที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่กับบริษัทที่มีความก้าวหน้าในนวัตกรรม  มีค่านิยมที่หลากหลายและผลตอบแทนที่คุ้มค่า   คาร์กิลล์ถือเป็นสถานที่ทำงานที่เหมาะสมสำหรับท่าน  

  • คาร์กิลล์ให้โอกาสทางอาชีพแก่ท่าน ไม่เพียงแต่งาน  การได้ร่วมงานกับเราจะเป็นประตูสู่โอกาสในการพัฒนาส่วนบุคคล และความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และทั่วโลก
  • คาร์กิลล์มีนโยบายในการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งจากพนักงานจากภายในองค์กร เนื่องจากคาร์กิลล์เป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลาย ท่านจึงมีโอกาสที่จะโยกย้ายการทำงานระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างได้
  • คาร์กิลล์มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อให้ท่านได้ใช้ศักยภาพที่มีในตัวท่านอย่างเต็มที่ด้วยการพัฒนาและการมอบหมายงานที่ท้าทายขึ้น  
  • คาร์กิลล์ให้ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยพิจารณาจากทั้งอุตสาหกรรมโดยรวมในประเทศและปัจจัยต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสนับสนุนและให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ยอดเยี่ยม ในทุกธุรกิจของคาร์กิลล์ เรามั่นใจว่าพนักงานของเราได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้และอยู่ในระดับเดียวกับตลาดแรงงานในประเทศ
  • คาร์กิลล์มีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงและไม่เคยร้องขอ หรือคาดหวังให้พนักงานย่อหย่อนต่อมาตรฐานทางจริยธรรมเหล่านี้  คาร์กิลล์เป็นบริษัทที่ท่านจะมีความภูมิใจในการร่วมงานด้วย
  • ท่านสามารถสร้างความแตกต่างผ่านโครงการร่วมระหว่างชุมชนและคาร์กิลล์ รวมถึงการมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
.
.