skip to main content

สินค้าและบริการ

การเกษตร

บริการในด้านการริเริ่ม การแปรรูป การตลาดและการจัดจำหน่าย

โภชนาการอาหารสัตว์และสุขภาพ

ให้โภชนาการที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นด้วยโซลูชั่นโภชนาการสัตว์ ซึ่งช่วยผู้ผลิตในการให้อาหารแก่โลก

ผลิตภัณฑ์โปรตีน

 หนึ่งในผู้ส่งออกไก่ปรุงสุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย