skip to main content

สินค้าและบริการ

การเกษตร

บริการในด้านการริเริ่ม การแปรรูป การตลาดและการจัดจำหน่าย

โภชนาการสัตว์

ให้โภชนาการที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นด้วยโซลูชั่นโภชนาการสัตว์ ซึ่งช่วยผู้ผลิตในการให้อาหารแก่โลก

อุตสาหกรรมชีวภาพ

สารเคมีที่ได้จากธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำไรสำหรับการนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

เภสัชกรรม

สารเพิ่มปริมาณและส่วนผสมสำคัญจากธรรมชาติ สำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก

 หนึ่งในผู้ส่งออกไก่ปรุงสุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงของคาร์กิลล์

โซลูชั่นการป้องกันที่กำหนดเองได้ เพื่อลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินมากกว่า 100 รายการ