skip to main content

ติดต่อเรา

 

คาร์กิลล์ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
ธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์และสุขภาพ และธุรกิจห่วงโซ่อุปทานการเกษตร

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ   10330

โทร: +66 2 263 2929
แฟกซ์: +66 2 263 2940
 

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โรงงานสระบุรี

23/1 หมู่ 2 ตำบล เขาวง อำเภอ พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

โทร: +66 36 263 300, +66 36 263 365
แฟกซ์: +66 36 263 333

ฝ่ายขายต่างประเทศ ต่อ 556
ฝ่ายขายในประเทศ ต่อ 226
ร้านค้าปลีก ต่อ 777

อีเมล [email protected]

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

โรงงานโคราช

44 หมู่ ที่ 5 ถนน โชคชัย ครบุรี ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา 30190

โทร: +66 44 446 900
แฟกซ์: +66 44 395 461

ฝ่ายขายในประเทศ ต่อ 347
ร้านค้าปลีก ต่อ 372

อีเมล [email protected]