skip to main content

คาร์กิลล์กับการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้วยวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่มุ่งมั่น “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น” คาร์กิลล์ ประเทศไทย ได้เดินหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยด้วยการไม่หยุดนิ่งที่จะสนับสนุนหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ พนักงาน ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ลูกค้า รวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นที่บริษัทของเราตั้งอยู่หรือบุคลากรของเราอาศัยอยู่ เราได้ใช้ประสบการณ์ในการรับมือกับปัญหาใหญ่ระดับโลกมาหลายทศวรรษเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

เพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน

covid19 responseพนักงานของเราเป็นหัวใจหลักในการส่งมอบ “ผลิตภัณฑ์อาหาร” ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและมีสุขภาพที่แข็งแรงของผู้บริโภคทั่วไป ดังนั้น หนึ่งในพันธกิจสำคัญของคาร์กิลล์จึงมุ่งเน้นไปยังการคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

คาร์กิลล์ ประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะทำงานชุดพิเศษขึ้นเพื่อรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เราได้ประกาศใช้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันพนักงานของเราจากการแพร่ระบาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ เตรียมทีมงานช่วยเหลือเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งยังรณรงค์และให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับเชื้อไวรัสผ่านสื่อและกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยปณิธานในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยทางอาหาร เราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลท้องถิ่นในจังหวัดกรุงเทพฯ สระบุรี และนครราชสีมา เพื่อจัดสรรวัคซีนและบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับพนักงานของเรา

นอกเหนือไปจากมาตรการดังกล่าว เรายังได้ริเริ่มโครงการ “หมู่บ้านปลอดภัย บับเบิ้ลแอนด์ซีล” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางสำหรับผู้ประกอบการประเภทโรงงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยแยกพนักงานฝ่ายผลิตที่มีสุขภาพดี ผลตรวจหาเชื้อเป็นลบ ไม่มีความเสี่ยง ให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทได้อำนวยสะดวกด้านที่พัก อาหาร 3 มื้อ รถรับส่งไปกลับระหว่างที่พักและโรงงาน ของใช้จำเป็น และบริการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ ยังได้งดให้พนักงานที่อยู่นอกโครงการเดินทางเข้าพื้นที่โรงงานในช่วงนี้ เพื่อทำให้แน่ใจว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อ สร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยทางอาหาร การดูแลรักษาห่วงโซ่อุปทาน และการรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

เราทราบดีว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้องอาศัยเวลา และเราถือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เราเชื่อว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถบรรเทาไม่ให้เกิดเหตุวิกฤตได้คือ การที่พนักงานทุกคนมีความพยายามร่วมกัน เราจึงวางแผนเดินหน้าสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อและเพิ่มความเข้มข้นให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานมากยิ่งขึ้น เราจะดำเนินทุกกิจกรรมอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เคารพ ชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานรัฐที่มอบความไว้วางใจให้กับเราเสมอมา

covid19 response

 

covid19 response

ช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชน

ในช่วงเวลาอันยากลำบากที่ทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คาร์กิลล์ ประเทศไทยจึงเดินหน้าร่วมช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัทและโรงงานที่พนักงานของเราอาศัยอยู่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้นำร่องสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 3 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกคุณภาพสูงแบรนด์ “ซันแวลเล่ย์ (Sun Valley)” จำนวน 500 กิโลกรัม และไข่ไก่สด มูลค่าเดือนละ 200,000 บาท แก่โรงพยาบาลและศูนย์แพทย์ 6 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 3,000 คน ที่ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล และยังได้ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ มูลค่า 200,000 บาท แก่โรงเรียน 50 แห่ง ในจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา

นอกจากการนำร่องในช่วงแรกแล้ว ปัจจุบัน เรายังคงช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนระบบสาธารณสุขท้องถิ่นเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านหน่วยงานระดับตำบลและอำเภอในหลายจังหวัด อาทิ สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี เพชรบูรณ์ และปุทมธานี โดยเราร่วมมือกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์ไก่สดและไข่ไก่ให้แก่โรงพยาบาลและสถานกักตัวเพื่อใช้ประกอบอาหารและเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสำคัญในการรับมือช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด เราได้จัดทำ "ถุงห่วงใย" หลายร้อยชุด ซึ่งเป็นถุงที่บรรจุสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพช่วงกักตัว เพื่อส่งมอบให้ชุมชนและพนักงานที่แยกรักษาตัวอยู่บ้านที่ถุงห่วงใย ทั้งนี้ เรายังได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยปิดพื้นที่นั่งทานอาหาร พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับจุดคัดกรองก่อนเข้าตลาดสดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานของเรารวมถึงคนในชุมชม

covid19 response

คาร์กิลล์กับสังคมโลก

เมื่อไม่นานมานี้ คาร์กิลล์ได้ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรสาธารณะประโยชน์ทั่วโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงความท้าทายทางอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราได้เดินหน้าส่งมอบอาหารแก่หลายครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลน ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการส่งมอบชุดป้องกันเชื้อ (PPE) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกร ผู้อภิบาลสัตว์ และพนักงานที่ทำงานในสายเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากระบบอาหาร (Food System) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขา

เราได้ประกาศการสนับสนุนเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ร่วมช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลายชุมชนในโลก อาทิเช่น

  • ส่งมอบอาหารจำนวน 239 ตันให้ประชากรเกือบ 1 ล้านคนในประเทศกัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว คอสตาริกา และโคลอมเบีย
  • ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อหรือชุด PPE ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 8 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย
  • ส่งมอบสบู่ล้างมือและผ้าเช็ดมือ และจัดการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ 30,000 ราย
  • ร่วมสมทบทุนในกองทุน Restaurant Employee Relief Fund (RERF) เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ทำงานในร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด

เราตระหนักดีว่าโรคระบาดได้ส่งผลกระทบและทดสอบพวกเราทุกคนทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการงาน คาร์กิลล์จะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนในชุมชนและลูกค้าของเราที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังพันธกิจหลักขององค์กรคือ ปกป้องชีวิตและพัฒนาการค้าด้วยการส่งมอบโซลูชันที่ปลอดภัยและยั่งยืน