skip to main content

ความยั่งยืน

การบำรุงรักษาโลกของเรา การปกป้องดาวของเราและการเสริมสร้างชุมชนของเรา

เรายึดมั่นในหลักเกณฑ์ของเรา เรามีแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้อาหารและระบบการเกษตรมีความ เข้มแข็ง สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นพื้นฐานที่คาร์กิลล์ดำเนินการทั่วโลก:

  • แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใส
  • การดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
  • การปกป้องสิทธิมนุษยชน
  • การพัฒนาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความหลากหลาย
  • การดูแลความปลอดภัยของมนุษย์ สัตว์ และระบบอาหารของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของเราและพาร์ทเนอร์(Cargill.com).

การบำรุงรักษาโลกของเรา

การปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ การพัฒนานวัตกรรม
ด้านระบบอาหาร และการเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชาวนา

การดูแลโลกของเรา

การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาสภาพด้านภูมิอากาศ และการปกป้องดูแลแหล่งน้ำ

การเสริมสร้างชุมชนของเรา

สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน ตลอดจนผลักดัน ผลกระทบที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน